วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2555

- อาจารย์จ๋าได้ทำความเข้าใจและข้อตกลงในการเข้าชั้นเรียน การเข้าเรียนได้เวลา 9 โมง หลังจาก 9 โมงถือว่าเป็นการเข้าเรียนสาย และอาจารยืก็ได้เตือนเกี่ยวกับการแต่งตัวให้ถูกระเบียบ

- การทำบล๊อคว่าควรทำอย่างไรให้ดีกว่าเดิม การลิงค์สิ่งที่ต้องมีในบล๊อค

- อาจารยืจ๋าให้เขียนความคิดในหัวข้อเรื่อง " คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยคืออะไร " ในความคิดของเรามา 1 ประโยค.      อาจารย์อธิบายว่า " สอน " และ " จัดประสบการณ์ " ว่าแตกต่างกันอย่างไร.


  ** 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ **

1.กิจกรรมเสรี / การเล่นตามมุม
2.กิจกรรมสร้างสรรค์
3.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
4.กิจกรรมเสริมประสบการณ์ / กิจกรรมในวงกลม
5.กิจกรรมกลางแจ้ง
6.กิจกรรมเกมการศึกษา